עדכון חוק האנג'לים

על פי תיקון חוק האנג’לים – חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה) (תיקון מס’ 5), התשע”ו-2016 – יחיד או יחידים (לרבות בשותפות) שהשקיעו בחברה מתחילה, כהגדרתה בתיקון, יהיו זכאים לניכוי בגובה ההשקעה. ביום 20/1/16 פורסם תיקון מס’ 5 בו נעשו מספר שינויים כדי להתאים את ההסדר הקבוע בחוק למציאות הכלכלית בתחום- לפני התיקון נעשה שימוש מועט בהטבת המס שמעניק ס’ 20 לחוק למשקיעים, כיוון שהקריטריונים שהיו טרם התיקון יצרו חוסר וודאות משמעותי למשקיעים.

נקבע כי להפרת התנאים יהיו השלכות רק לגבי החברה המתחילה ולא לגבי המשקיעים בחברה, וזאת בשונה ממסלול ההטבה לגבי חברות מטרה.

התיקון, למעשה, מרחיב את הטבת המס לעניין השקעה ב”חברת מטרה” ומחיל אותה גם על “חברה מתחילה”, שככלל, רף הדרישות שלה נמוך יותר (למשל, אין צורך לעמוד ביחס מינימלי בין הוצאות המו”פ להיקף ההכנסות/ההוצאות שלה, כמו במסלול הקודם). הבחינה המרכזית לזכאות להטבת המס תהיה בעת הגשת הבקשה (ולא לאחר 3 שנים), כאשר יש לבצע סדרת בדיקות בשנת ההשקעה וב-4 השנים שלאחריה.